Physical ExeRcise Following Esophageal Cancer Treatment (PERFECT) study: Design of a randomized controlled trial

Following esophagectomy, esophageal cancer patients experience a clinically relevant deterioration of health-related quality of life, both on the short- and long-term. With the currently growing number of esophageal cancer survivors, the burden of disease- and treatment-related complaints and symptoms becomes more relevant. | Physical ExeRcise Following Esophageal Cancer Treatment PERFECT study Design of a randomized controlled trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    174    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.