Tổng hợp 80 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 (Có đáp án)

Tổng hợp 80 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 có kèm theo đáp án, hướng dẫn giải chi tiết và chấm điểm. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tư liệu hỗ trợ cho quá trình học tập môn Toán lớp 8. | Tổng hợp 80 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 Có đáp án ĐỀ 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn TOÁN LỚP 8 Thời gian 90 phút I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 4 0 điểm Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Câu 1 Kết quả của phép tính xy 5 xy 1 là A. xy2 4xy 5 B. x2y2 4xy 5 C. x2 2xy 1 D. x2 2xy 5 Câu 2 Giá trị của biểu thức tại x là A. 3 B. 3 C. 4 D. 4 Câu 3 Kết quả phân tích đa thức x3 4x thành nhân tử là A. x x2 4 B. x x 2 x 2 C. x x2 4 D. x x 2 Câu 4 Đơn thức 8x3y2z3t2 chia hết cho đơn thức nào A. 2x3y3z3t3 B. 4x4y2zt C. 9x3yz2t D. 2x3y2x2t3 Câu 5 Kết quả của phép chia 2x3 5x2 6x 15 2x 5 là A. x 3 B. x 3 C. x2 3 D. x2 3 Câu 6 Tìm tất cả giá trị của n Z để 2n2 n 7 chia hết cho n 2. A. n B. n C. n D. n Câu 7 Kết quả rút gọn phân thức là A. B. C. D. Câu 8 Mẫu thức chung của hai phân thức và là A. x 3 x 3 B. 2x x 3 C. 2x x 3 x 3 D. x 3 x 3 Câu 9 Kết quả của phép tính là A. B. x 1 C. 1 D. Câu 10 Kết quả của phép tính là A. B. C. D. Câu 11 Điều kiện xác định của biểu thức . là A. x 3 x 0 B. x 3 C. x 0 D. x 3 x 0 Câu 12 Biểu thức thích hợp phải điền vào chỗ trống để được một đẳng thức đúng là A. x 5 B. x 5 C. 5x D. x 3 Câu 13 Hình nào sau đây là hình vuông A. Hình thang cân có một góc vuông B. Hình thoi có một góc vuông C. Tứ giác có 3 góc vuông D. Hình bình hành có một góc vuông Câu 14 Cho hình thang vuông ABCD biết 900 900 lấy điểm M thuộc cạnh DC BMC là tam giác đều. Số đo là A. 600 B. 1200 C. 1300 D. 1500 Câu 15 Số đo mỗi góc của hình lục giác đều là A. 1020 B. 600 C. 720 D. 1200 Câu 16 Diện tích của hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu chiều dài tăng 3 lần và chiều rộng giảm đi 3 lần A. Diện tích không đổi B. Diện tích tăng lên 3 lần C. Diện tích giảm đi 3 lần D. Cả A B C đều sai 1 II. TỰ LUẬN 6 0 điểm Câu 17 2 0 điểm Rút gọn biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức tại x 5 và y 3. Phân tích đa thức 2x 2y x2 2xy y2 thành nhân tử. Câu 18 1 5 điểm Cho biểu thức x 2 Rút gọn biểu thức. Tìm x Z để A là số nguyên. Câu 19 2 5 điểm Cho hình thang cân ABCD có DC 2AB. Gọi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    81    2    22-02-2024
39    246    1    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.