PD-L1 expressing circulating tumour cells in head and neck cancers

Blockade of the PD-1/PD-L1 immune checkpoint pathway is emerging as a promising immunotherapeutic approach for the management and treatment of head and neck cancer patients who do not respond to 1st/2nd line therapy. | PD-L1 expressing circulating tumour cells in head and neck cancers

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.