Prognostic significance of tumor infiltrating immune cells in oral squamous cell carcinoma

Prognostic factors aid in the stratification and treatment of cancer. This study evaluated prognostic importance of tumor infiltrating immune cell in patients with oral squamous cell carcinoma. | Prognostic significance of tumor infiltrating immune cells in oral squamous cell carcinoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    59    2    02-03-2024
153    37    1    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.