A French national breast and thyroid cancer screening programme for survivors of childhood, adolescent and young adult (CAYA) cancers - DeNaCaPST programme

Survival of childhood, adolescent and young adult (CAYA) cancers has increased with progress in the management of the treatments and has reached more than 80% at 5 years. Nevertheless, these survivors are at great risk of second cancers and non-malignant co-morbidities in later life. | A French national breast and thyroid cancer screening programme for survivors of childhood adolescent and young adult CAYA cancers - DeNaCaPST programme

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    91    1    29-11-2023
9    215    4    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.