Transhepatic arterial infusion chemotherapy using a combination of miriplatin and CDDP powder versus miriplatin alone in the treatment of hepatocellular carcinoma: A randomized controlled trial

Based on promising results from a Phase I study of hepatic arterial infusion chemotherapy using a combination of miriplatin and cisplatin powder (DDP-H) for unresectable hepatocellular carcinoma (UMINCTR000003541), a multicenter, open-label, randomized phase II study was conducted to evaluate the efficacy and safety of the combination therapy versus miriplatin monotherapy. | Transhepatic arterial infusion chemotherapy using a combination of miriplatin and CDDP powder versus miriplatin alone in the treatment of hepatocellular carcinoma A randomized controlled trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
247    51    6    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.