Detection of IKKε by immunohistochemistry in primary breast cancer: Association with EGFR expression and absence of lymph node metastasis

IKKε is an oncogenic kinase that was found amplified and overexpressed in a substantial percentage of human breast cancer cell lines and primary tumors using genomic and gene expression analyses. | Detection of IKKε by immunohistochemistry in primary breast cancer Association with EGFR expression and absence of lymph node metastasis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
158    88    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.