Clinical benefit of adding oxaliplatin to standard neoadjuvant chemoradiotherapy in locally advanced rectal cancer: A meta-analysis

Neoadjuvant fluoropirimidine (5FU)-based chemoradiotherapy (CRT) has been considered the standard of care for locally advanced rectal cancer (LARC). Whether addition of oxaliplatin (OXP) will further improve clinical outcomes is still debated. We conducted a meta-analysis to evaluate the role of OXP in this patient population. | Clinical benefit of adding oxaliplatin to standard neoadjuvant chemoradiotherapy in locally advanced rectal cancer A meta-analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.