Therapeutic potential of TAS-115 via c-MET and PDGFRα signal inhibition for synovial sarcoma

The prognosis of synovial sarcoma (SS), an aggressive soft tissue sarcoma, remains poor. We previously reported that c-MET or platelet-derived growth factor receptor α (PDGFRα) signalling pathway is related to SS progression based upon the findings of phospho-receptor tyrosine kinase (RTK) arrays. | Therapeutic potential of TAS-115 via c-MET and PDGFRα signal inhibition for synovial sarcoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    124    5    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.