Venous thromboembolism in hospitalized patients receiving chemotherapy for malignancies at Japanese community hospital: Prospective observational study

Although Asian population was recognized to have a lower risk of venous thromboembolism (VTE), its increasing prevalence and incidence remain unclear in patients with malignancies. We attempted to predict VTE development using activation markers of coagulation and fibrinolysis. | Venous thromboembolism in hospitalized patients receiving chemotherapy for malignancies at Japanese community hospital Prospective observational study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    11    1    27-01-2022
245    26    3    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.