Retrospective study of nonmucinous appendiceal adenocarcinomas: role of systemic chemotherapy and cytoreductive surgery

Mucinous appendiceal adenocarcinomas (AAs) are the most common histological subset of AAs. Nonmucinous AAs have been infrequently studied. We performed a single-center retrospective study to investigate this histological subtype. | Retrospective study of nonmucinous appendiceal adenocarcinomas role of systemic chemotherapy and cytoreductive surgery

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    13    1    08-02-2023
10    10    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.