Use of the QIAGEN GeneReader NGS system for detection of KRAS mutations, validated by the QIAGEN Therascreen PCR kit and alternative NGS platform

The detection of somatic mutations in primary tumors is critical for the understanding of cancer evolution and targeting therapy. Multiple technologies have been developed to enable the detection of such mutations. | Use of the QIAGEN GeneReader NGS system for detection of KRAS mutations validated by the QIAGEN Therascreen PCR kit and alternative NGS platform

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
198    80    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.