Mechanisms of Tanshinone II a inhibits malignant melanoma development through blocking autophagy signal transduction in A375 cell

Malignant melanoma (MM) is one of the high degree of malignancy and early prone to blood and lymph node metastasis. There is not cured for MM. Tan II A has been reported to reduce cancer cell proliferation. But the mechanism by which Tan II A inhibited melanoma growth are not well characterized. | Mechanisms of Tanshinone II a inhibits malignant melanoma development through blocking autophagy signal transduction in A375 cell

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
193    1    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.