Power of PgR expression as a prognostic factor for ER-positive/HER2-negative breast cancer patients at intermediate risk classified by the Ki67 labeling index

The Ki67 labeling index (LI) is regarded as a significant prognostic marker in ER-positive/HER2-negative breast cancer patients. The expression of PgR has recently been identified as another prognostic marker. | Power of PgR expression as a prognostic factor for ER-positive HER2-negative breast cancer patients at intermediate risk classified by the Ki67 labeling index

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    61    2    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.