Addition of rituximab to CHOP-like chemotherapy in first line treatment of primary mediastinal B-cell lymphoma

The addition of rituximab (R) to CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine and prednisone) -like therapy has improved survival in primary mediastinal B-cell lymphoma (PMBCL) patients. However, these results were obtained in young low risk patients and a reevaluation in an unselected patient cohort is warranted. | Addition of rituximab to CHOP-like chemotherapy in first line treatment of primary mediastinal B-cell lymphoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.