MAL gene overexpression as a marker of high-grade serous ovarian carcinoma stemlike cells that predicts chemoresistance and poor prognosis

The existence of cancer stem cells (CSCs) within a tumor bulk has been demonstrated for many solid tumors including epithelial ovarian carcinoma (EOC). CSCs have been associated to tumor invasion, metastasis and development of chemoresistant recurrences. | MAL gene overexpression as a marker of high-grade serous ovarian carcinoma stemlike cells that predicts chemoresistance and poor prognosis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
60    21    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.