Time to endoscopic intervention in patients with upper gastrointestinal patients can be improved with pathway provision

Patients with upper gastrointestinal malignancy often require admission to hospital with dysphagia or jaundice requiring therapeutic endoscopy. Endoscopic intervention is often effective permitting rapid discharge. An efficient service would permit rapid discharge for patients who are often at the end of life. | Time to endoscopic intervention in patients with upper gastrointestinal patients can be improved with pathway provision

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    72    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.