Validation of the German version of the Mediterranean Diet Adherence Screener (MEDAS) questionnaire

Health benefits of the Mediterranean Diet (MD) have been shown in different at-risk populations. A German translation of the Mediterranean Diet Adherence Screener (MEDAS) from the PREvención con DIeta MEDiterránea (PREDIMED) consortium was used in the LIBRE study, investigating effects of lifestyle-intervention on women with BRCA1/ 2 mutations. | Validation of the German version of the Mediterranean Diet Adherence Screener MEDAS questionnaire

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.