High lymphatic vessel density and presence of lymphovascular invasion both predict poor prognosis in breast cancer

Lymphatic vessel density and lymphovascular invasion are commonly assessed to identify the clinicopathological outcomes in breast cancer. However, the prognostic values of them on patients’ survival are still uncertain. | High lymphatic vessel density and presence of lymphovascular invasion both predict poor prognosis in breast cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    180    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.