An increase in long non-coding RNA PANDAR is associated with poor prognosis in clear cell renal cell carcinoma

Nearly 30% of clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) patients present with metastasis at the time of diagnosis, and the prognosis for these patients is poor. Therefore, novel potential prognostic biomarkers and therapeutic targets for ccRCC could be helpful. | An increase in long non-coding RNA PANDAR is associated with poor prognosis in clear cell renal cell carcinoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    77    2    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.