Notch ligand Delta-like 1 as a novel molecular target in childhood neuroblastoma

Neuroblastoma is the most common extracranial solid malignancy in childhood, responsible for 15% of all pediatric cancer deaths. It is an heterogeneous disease that does not always respond to classical therapy; so the identification of new and specific molecular targets to improve existing therapy is needed. | Notch ligand Delta-like 1 as a novel molecular target in childhood neuroblastoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    12    1    30-01-2023
120    114    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.