Oligometastases from prostate cancer: Local treatment with stereotactic body radiotherapy (SBRT)

The impact of local tumor ablative therapy in oligometastasized prostate cancer (PC) is still under debate. To gain data for this approach, we evaluated oligometastasized PC patients receiving stereotactic body radiotherapy (SBRT) to bone metastases. | Oligometastases from prostate cancer Local treatment with stereotactic body radiotherapy SBRT

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.