The adaptation of colorectal cancer cells when forming metastases in the liver: Expression of associated genes and pathways in a mouse model

Colorectal cancer (CRC) is the second leading cause of cancer-related death in men and women. Systemic disease with metastatic spread to distant sites such as the liver reduces the survival rate considerably. | The adaptation of colorectal cancer cells when forming metastases in the liver Expression of associated genes and pathways in a mouse model

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.