Barriers and facilitators to smoking cessation in a cancer context: A qualitative study of patient, family and professional views

Continued smoking after cancer adversely affects quality of life and survival, but one fifth of cancer survivors still smoke. Despite its demands, cancer presents an opportunity for positive behaviour change. | Barriers and facilitators to smoking cessation in a cancer context A qualitative study of patient family and professional views

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    76    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.