XLF-mediated NHEJ activity in hepatocellular carcinoma therapy resistance

DNA repair pathways are used by cancer cells to overcome many standard anticancer treatments, causing therapy resistance. Here, we investigated the role of XRCC4-like factor (XLF), a core member of the non-homologous end joining (NHEJ) repair pathway, in chemoresistance in hepatocellular carcinoma (HCC). | XLF-mediated NHEJ activity in hepatocellular carcinoma therapy resistance

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
173    312    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.