The PREgnancy and FERtility (PREFER) study: An Italian multicenter prospective cohort study on fertility preservation and pregnancy issues in young breast cancer patients

Fertility and pregnancy issues are of key importance for young breast cancer patients. Despite several advances in the field, there are still multiple unmet needs and barriers in discussing and dealing with these concerns. | The PREgnancy and FERtility PREFER study An Italian multicenter prospective cohort study on fertility preservation and pregnancy issues in young breast cancer patients

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
338    1    1    23-05-2024
25    81    2    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.