Hybrid peripheral nerve sheath tumors: Report of five cases and detailed review of literature

Hybrid peripheral nerve sheath tumors (PNSTs) have been recognized recently and were first included in the 4th edition of World Health Organization (WHO) Classification of Tumors of Soft tissue and Bone, published in 2013. | Hybrid peripheral nerve sheath tumors Report of five cases and detailed review of literature

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    76    7    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.