JS-K, a nitric oxide pro-drug, regulates growth and apoptosis through the ubiquitin-proteasome pathway in prostate cancer cells

In view of the fact that JS-K might regulate ubiquitin E3 ligase and that ubiquitin E3 ligase plays an important role in the mechanism of CRPC formation, the goal was to investigate the probable mechanism by which JS-K regulates prostate cancer cells. | JS-K a nitric oxide pro-drug regulates growth and apoptosis through the ubiquitin-proteasome pathway in prostate cancer cells

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.