Fluorescent CXCR4 targeting peptide as alternative for antibody staining in Ewing sarcoma

Ewing sarcoma is an aggressive, highly metastatic primary bone and soft tissue tumor most frequently occurring in the bone of young adolescents. Patients, especially those diagnosed with a metastatic disease, have a poor overall survival. | Fluorescent CXCR4 targeting peptide as alternative for antibody staining in Ewing sarcoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
104    9    1    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.