Phase I/II study of induction chemotherapy using carboplatin plus irinotecan and sequential thoracic radiotherapy (TRT) for elderly patients with limited-disease smallcell lung cancer (LD-SCLC): TORG 0604

The role of irinotecan for elderly patients with LD-SCLC has been unclear, and the timing of TRT combined with chemotherapy has not been fully evaluated. | Phase I II study of induction chemotherapy using carboplatin plus irinotecan and sequential thoracic radiotherapy TRT for elderly patients with limited-disease smallcell lung cancer LD-SCLC TORG 0604

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    175    1    17-07-2024
20    600    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.