Role of peptidylarginine deiminase 2 (PAD2) in mammary carcinoma cell migration

Penetration of the mammary gland basement membrane by cancer cells is a crucial first step in tumor invasion. Using a mouse model of ductal carcinoma in situ, we previously found that inhibition of peptidylarginine deiminase 2 (PAD2, aka PADI2) activity appears to maintain basement membrane integrity in xenograft tumors. | Role of peptidylarginine deiminase 2 PAD2 in mammary carcinoma cell migration

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
99    154    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.