The unique C- and N-terminal sequences of Metallothionein isoform 3 mediate growth inhibition and Vectorial active transport in MCF-7 cells

The 3rd isoform of the metallothionein (MT3) gene family has been shown to be overexpressed in most ductal breast cancers. A previous study has shown that the stable transfection of MCF-7 cells with the MT3 gene inhibits cell growth. | The unique C- and N-terminal sequences of Metallothionein isoform 3 mediate growth inhibition and Vectorial active transport in MCF-7 cells

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    529    2    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.