Gastric hepatoid adenocarcinoma resulting in a spontaneous gastric perforation: A case report and review of the literature

Gastric hepatoid adenocarcinoma (GHAC) is an atypical form of gastric cancer (GC) that has similar tissue morphology to hepatocellular carcinoma and frequently produces alpha-fetoprotein. We present an exceedingly rare case of GHAC resulting in a spontaneous gastric perforation. | Gastric hepatoid adenocarcinoma resulting in a spontaneous gastric perforation A case report and review of the literature

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.