Disparities of time trends and birth cohort effects on invasive breast cancer incidence in Shanghai and Hong Kong pre and postmenopausal women

Breast cancer is the leading cause of cancer morbidity among Shanghai and Hong Kong women, which contributes to 20–25% of new female cancer incidents. This study aimed to describe the temporal trend of breast cancer and interpret the potential effects on the observed secular trends. | Disparities of time trends and birth cohort effects on invasive breast cancer incidence in Shanghai and Hong Kong pre and postmenopausal women

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
454    4    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.