TRIBE-2: A phase III, randomized, openlabel, strategy trial in unresectable metastatic colorectal cancer patients by the GONO group

Chemotherapy plus bevacizumab is a standard first-line treatment for unresectable metastatic colorectal cancer patients. Different chemotherapy backbones may be chosen, including one to three drugs, based on patients’ general conditions and comorbidities, treatments’ objectives, and disease characteristics. | TRIBE-2 A phase III randomized openlabel strategy trial in unresectable metastatic colorectal cancer patients by the GONO group

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    114    1    30-01-2023
54    17    1    30-01-2023
83    19    2    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.