Survival and axillary recurrence following sentinel node-positive breast cancer without completion axillary lymph node dissection: The randomized controlled SENOMAC trial

The role of axillary lymph node dissection (ALND) has increasingly been called into question among patients with positive sentinel lymph nodes. Two recent trials have failed to show a survival difference in sentinel node-positive breast cancer patients who were randomized either to undergo completion ALND or not. | Survival and axillary recurrence following sentinel node-positive breast cancer without completion axillary lymph node dissection The randomized controlled SENOMAC trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.