Understanding why cancer patients accept or turn down psycho-oncological support: A prospective observational study including patients’ and clinicians’ perspectives on communication about distress

International standards prioritize introducing routine emotional distress screening in cancer care to accurately identify patients who most need psycho-oncological treatment, and ensure that patients can access appropriate supportive care. | Understanding why cancer patients accept or turn down psycho-oncological support A prospective observational study including patients and clinicians perspectives on communication about distress

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.