Expression of von Hippel–Lindau tumor suppressor protein (pVHL) characteristic of tongue cancer and proliferative lesions in tongue epithelium

Patients with tongue cancer frequently show loss of heterozygosity (LOH) of the von Hippel–Lindau (VHL) tumor suppressor gene. However, expression of VHL protein (pVHL) in tongue cancer has rarely been investigated and remains largely unknown. | Expression of von Hippel Lindau tumor suppressor protein pVHL characteristic of tongue cancer and proliferative lesions in tongue epithelium

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.