Is detection of intraperitoneal exfoliated tumor cells after surgical resection of rectal cancer a prognostic factor of survival

The prognostic significance of free cancer cells detected in peritoneal fluid at the time of rectal surgery remains unclear. A substantial number of patients will develop metastatic disease even with successful local treatment. | Is detection of intraperitoneal exfoliated tumor cells after surgical resection of rectal cancer a prognostic factor of survival

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    14    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.