Glyoxalase 1 expression is associated with an unfavorable prognosis of oropharyngeal squamous cell carcinoma

Glyoxalase 1 is a key enzyme in the detoxification of reactive metabolites such as methylglyoxal and induced Glyoxalase 1 expression has been demonstrated for several human malignancies. | Glyoxalase 1 expression is associated with an unfavorable prognosis of oropharyngeal squamous cell carcinoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    75    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.