First case of B ALL with KMT2A-MAML2 rearrangement: A case report

A large number of chromosomal translocations of the human KMT2A gene, better known as the MLL gene, have so far been characterized. Genetic rearrangements involving KMT2A gene are frequently involved in lymphoid, myeloid and mixed lineage leukemia. | First case of B ALL with KMT2A-MAML2 rearrangement A case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.