Preoperative prognostic nutritional index is a significant predictor of survival with bladder cancer after radical cystectomy: A retrospective study

To explore the prognostic significance of preoperative prognostic nutritional index (PNI) in bladder cancer after radical cystectomy and compare the prognostic ability of inflammation-based indices. | Preoperative prognostic nutritional index is a significant predictor of survival with bladder cancer after radical cystectomy A retrospective study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    1    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.