GABPA predicts prognosis and inhibits metastasis of hepatocellular carcinoma

Increasing evidence indicates that abnormal expression of GABPA is associated with tumor development and progression. However, the function and clinicopathological significance of GABPA in hepatocellular carcinoma (HCC) remain obscure. | GABPA predicts prognosis and inhibits metastasis of hepatocellular carcinoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.