After accounting for competing causes of death and more advanced stage, do Aboriginal and Torres Strait Islander peoples with cancer still have worse survival? A population-based cohort study in New South Wales

Aboriginal and Torres Strait Islander peoples in Australia have been found to have poorer cancer survival than non-Aboriginal people. However, use of conventional relative survival analyses is limited due to a lack of life tables. | After accounting for competing causes of death and more advanced stage do Aboriginal and Torres Strait Islander peoples with cancer still have worse survival A population-based cohort study in New South Wales

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.