Calretinin as a blood-based biomarker for mesothelioma

Malignant mesothelioma (MM) is a deadly cancer mainly caused by previous exposure to asbestos. With a latency period up to 50 years the incidence of MM is still increasing, even in countries that banned asbestos. Secondary prevention has been established to provide persons at risk regular health examinations. | Calretinin as a blood-based biomarker for mesothelioma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    14    1    30-01-2023
61    90    3    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.