Switch in KRAS mutational status during an unusual course of disease in a patient with advanced pancreatic adenocarcinoma: Implications for translational research

Despite the introduction of novel effective treatment regimens like gemcitabine plus nab-paclitaxel and FOLFIRINOX, pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) remains one of the most aggressive epithelial tumors. | Switch in KRAS mutational status during an unusual course of disease in a patient with advanced pancreatic adenocarcinoma Implications for translational research

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    119    1    30-01-2023
2    202    1    30-01-2023
1    13    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.