Combination of Helicobacter pylori infection and the interleukin 8 –251 T > A polymorphism, but not the mannosebinding lectin 2 codon 54 G > A polymorphism, might be a risk factor of gastric cancer

Mannose-binding lectin (MBL) acts in the innate immune response to Helicobacter pylori. Interleukin 8 (IL-8) is a potent cytokine produced by gastric epithelial cells in response to H. pylori. | Combination of Helicobacter pylori infection and the interleukin 8 251 T A polymorphism but not the mannosebinding lectin 2 codon 54 G A polymorphism might be a risk factor of gastric cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.