Treatment patterns and real world clinical outcomes in ER+/HER2- post-menopausal metastatic breast cancer patients in the United States

With several new therapies becoming available, treatment of metastatic breast cancer (mBC) is evolving. The objective of this study is to describe patient characteristics, treatment patterns and real-world clinical outcomes in post-menopausal women with ER+, HER2- mBC and to obtain insight into patient outcomes and potential unmet needs with current therapies. | Treatment patterns and real world clinical outcomes in ER HER2- post-menopausal metastatic breast cancer patients in the United States

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    295    1    20-06-2024
144    321    53    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.