An objective nodal staging system for breast cancer patients undergoing neoadjuvant systemic treatment

In this study, we aimed to develop an objective staging system to determine the degree of nodal metastasis in breast cancer patients undergoing neoadjuvant systemic treatment (NST). | An objective nodal staging system for breast cancer patients undergoing neoadjuvant systemic treatment

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.