The prognostic significance of KRAS and BRAF mutation status in Korean colorectal cancer patients

BRAF and KRAS mutations are well-established biomarkers in anti-EGFR therapy. However, the prognostic significance of these mutations is still being examined. We determined the prognostic value of BRAF and KRAS mutations in Korean colorectal cancer (CRC) patients. | The prognostic significance of KRAS and BRAF mutation status in Korean colorectal cancer patients

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    53    2    06-12-2023
4    103    1    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.